ข่าวกิจกรรม

[กิจกรรมวันที่หนึ่ง] ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ

วันนี้ 17 สิงหาคม 2560 งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จำนงค์ จันทโชโต รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิด และยังได้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมิล พิชญไพบูลย์และ รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำผลงาน ตำราวิชาการและการจัดทำ มคอ. ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างและพัฒนา ส่งเสริมพร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการนำเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา ต่อไป

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่
จัดโครงการ : งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะบริหารธุรกิจ
ข่าว/ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ