ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร โดยใช้โปรแกรม SAP

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร โดยใช้โปรแกรม SAP ในการทำ Workshop โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภาพร แช่มช้อย เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียน 7504 ชั้น 5 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ