ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับผู้กู้ “รายใหม่” (ปวช.)

กยศ_ปวช-01กำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับผู้กู้ “รายใหม่” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  1. กำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)(ปวช)
  2. แบบฟอร์ม กยศ.101-1-101-8
  3. แบบฟอ์มหนังสือรับรองรายได้ กยศ 102
  4. แบบฟอร์มหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา กยศ 103
  5. ตัวอย่างสัญญา
  6. หลักเกณฑ์คัดกรองผู้กู้ยืม ปี 2559
  7. การเข้าร่วมโครงการจิตอาสา
  8. คู่มือจิตอาสา
  9. การตรวจสอบยอดเงิน