ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าตรวจความเรียบร้อยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการสอบครั้งนี้เพื่อเป็นการเทียบโอนผลการเรียนสำหรับวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นผู้จัดสอบ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ