ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อ.นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม“เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายพานพุ่ม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงสดุดีจอมราชา ร่วมลงนามถวายพระนคร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)