ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร นำดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นำดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยร่วม 9 คณะ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ