ข่าวกิจกรรม

บูรณาการงานวิจัยด้านพลังงาน “โซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยสำหรับทะเล”

มทร.พระนคร จับมือ 7 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมประชุมหารือ กฟผ. บูรณาการงานวิจัยด้านพลังงาน “โซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยสำหรับทะเล”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อ.สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ อาจารย์-นักวิจัยจาก 7 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ เอกชน ร่วมประชุมหารือ กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) โดยมี ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ (ช.อวม.) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ดร.ชนะพันธ์ คงนาม ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และทีมบุคลากรด้านพลังงาน เพื่อหารือแนวทางงานวิจัย “โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากสถานีโซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยสำหรับทะเล” ซึ่งงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพลังงานใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า และเป็นต้นแบบของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของภาคใต้ (สถานีโซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยสำหรับทะเล)

โดยงานวิจัยดังกล่าว เป็นการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการด้านพลังงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ Swimsol สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ทีมอาจารย์-นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และ IOT จาก 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย