ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนออนไลน์เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

📣ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
🔴แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนออนไลน์เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา
สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
 
✴️ สาขาวิชาการบัญชี
✴️ สาขาวิชาการจัดการ
✴️ สาขาวิชาการตลาด
✴️ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
✴️ สาขาวิชาการเงิน
✴️ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 
📱สามารถตรวจสอบรายชื่อ/รหัสผ่าน/ขั้นตอนการปฏิบัติ ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1r6z8RhceIuVD-6RhPS5keyfxQpl0S2JW?usp=sharing