ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. แจ้งกำหนดการสำหรับการยื่นเอกสารการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์
จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563