คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา

รับวมัคร-01

 

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานกิจการนักศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   http://ww.bus.rmutp.ac.th  หรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๖๖๕-๓๕๐๐-๑๙ ต่อ ๒๑๐๙

download file pdf >  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ