คณะบริหารธุรกิจ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจะต้องเข้าร่วม

– กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (ย่อย) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

หมายเหตุ

– สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาต ให้ลาหยุดปฏิบัติงาน

– ขอความร่วมมือนักศึกษาแต่งกายให้ถูกระเบียบเรียบร้อย และตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม

[wpfilebase tag=file id=1 /]