ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เรื่องตรวจสอบรายชื่อเพื่อทำแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เรื่องตรวจสอบรายชื่อเพื่อทำแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ป.ป.ช. โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อต้องทำแบบประเมินทุกคน

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

เข้าทำแบบประเมิน คลิกที่นี่