ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ทุน

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
1. เป็นนิสิต/ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดยุ่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)
4. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรรมกระทำผิดวินัย
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

**ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 สิงหาคม 2562 ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารพร้อมมงคล (ชั้น 3)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คุณณัฐวรรณ โทร. 02-665-3555 ต่อ 2401-2