ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมถวายเทียนพรรษา

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา “โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ