ข่าวกิจกรรม

ป.โท คณะบริหารธุรกิจ จัดเสวนาวิชาการนักบริหารไทย ยุคThailand 4.0 พร้อมศึกษาดูงานพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ-วิชาชีพ

ป.โท คณะบริหารธุรกิจ จัดเสวนาวิชาการนักบริหารไทย ยุคThailand 4.0 พร้อมศึกษาดูงานพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ-วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงเสวนาวิชาการนักบริหารไทย ยุคThailand 4.0 และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กล่าวเปิดโครงการฯ ทั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความสำเร็จของสถาบันในการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน” ณ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านวังสรรพรส จังหวัดจันทบุรี และกลุ่ม Riceme อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร