ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสู่ความมั่นคงและยั่งยืน” พร้อมด้วย ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิชญา ศิวะพิรุฬห์เทพ ประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ กล่าวสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมี อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนเทศบาลนครสมุทรปราการได้รับการส่งเสริมและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาให้มีคุณภาพไปสู่ตลาดภายนอกอย่างมีมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดรายได้ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน

ภายในงานมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติ หัวข้อ“การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน” และ หัวข้อ“การบริหารธุรกิจและการสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย” วิทยากรโดย อาจารย์จากคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

จัดโครงการโดย : งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร