ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนพณิชยการพระนคร” 2564

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันศุกร์วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร เป็นประธานเปิดพิธี และผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน ในฐานะรองประธานกองทุนฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ทั้งนี้ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้นเป็นจำนวน 199 คน รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 2 ล้านบาท