ข่าวประกาศ

ตารางการเข้าปฏิบัติงาน สายสนันสนุน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

หน่วยงาน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
ประสานสาขาวิชาการบัญชี
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
ประสานสาขาวิชาการจัดการ
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
ประสานสาขาวิชาการตลาด
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
ประสานสาขาวิชาการเงิน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
ประสานสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
ประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
โครงการบัณฑิตศึกษา
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานวิจัยและพัฒนา
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานบริการวิชาการแก่สังคม
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานทะเบียนและประมวลผล
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานหลักสูตร
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานสหกิจศึกษา
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหาร

หน่วยงาน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
สำนักงานคณบดี
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
สำนักงานฝ่ายบริหาร
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานสื่อสารองค์กร
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานสารบรรณ
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานการเงิน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานบัญชี
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานพัสดุ
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานเอกสารการพิมพ์, และบริหารทรัพย์สิน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวางแผน

หน่วยงาน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
สำนักงานฝ่ายวางแผน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน
เข้าปฏิบัติงาน