ข่าวประกาศ

การยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

📢📢 ประกาศ…การยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าที่งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ หรือยื่นคำร้องขอผ่อนผันในระบบไม่ทันภายในกำหนด)
📚 โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ https://drive.google.com/…/1ltYyuIqZTpWyMr3YE72Kns7yNmt… และส่งใบคำร้องขอผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาล่าช้าที่นักศึกษากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาที่ E – mail : siraporn.r@rmutp.ac.th
🎯 ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งนักศึกษาสามารถขอผ่อนผันได้จำนวน 4 งวด งวดละเท่าๆ กัน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา งวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ภายในวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2564
👉 ขั้นตอนการผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า https://drive.google.com/…/1BPQZ2KQ3…
👉 ตัวอย่างใบคําร้องขอผ่อนผันการชําระค่าบํารุงการศึกษาล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)
📮 ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผลคณะบริหารธุรกิจ 📮
💞 เพจ Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3555 ต่อ 2303 – 2304 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)