ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Vaccine AstraZeneca) ให้กับบุคลากร และนักศึกษา มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Vaccine AstraZeneca) ให้กับบุคลากร และนักศึกษา มทร.พระนคร รวม 2,392 คน ผ่านการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในภาพรวม ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร