ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ธนาคารออมสิน และกลุ่มชุมชน ร่วมพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 (Online & Onsite)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 (Online & Onsite) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดในพิธีปิด และอาจารย์วรัญญา สมศิริ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มอาชีพในชุมชน รวมถึงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำองค์ความรู้ในแหล่งชุมชนร่วมบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษา (คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร) และธนาคารออมสิน ไปพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดการค้าอย่างมีคุณภาพ และยังเพื่อสร้างความมั่นคงของรากฐานความเข้าใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเมื่อออกสู่ตลาดแรงงานในระดับสากลอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้มีการนำเสนอการประกวดผลงานจำนวน 7 ผลงานพร้อมรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ ดังนี้
1.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโฮมสเตย์ชุมชนตลาดน้อย
2.โครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้อย : ซอกซอน ออน ตลาดน้อย
3.โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนนางเลิ้ง หลังยุค COVID-19
4.โครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของดีตลาดนางเลิ้ง “ขนมเทียนแม่อรุณ บุญเดช” All Seasons เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
5.โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขายด้วยช่องทางที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
6.โครงการการวางแผนการเพิ่มยอดขาย โดยใช้การตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกของดีตลาดมดตะนอย
7.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ 4 Ps บน Digital platform ของตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 (ชุมชนสวนหลวง 1)