COVID-19ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวิกฤตโควิด-19

เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ทางมหาวิทยาลัยได้มีมติที่ประชุม ดังนี้
1. การเปิดเรียน
-ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับปวช.เปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค. 2563 ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาวันที่ 20 ก.ค. 2563
-ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับปวช.ให้รอสวท.ประกาศ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
2. นโยบายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19
1.ภาคฤดูร้อน (3/2562) ลดค่าบำรุงการศึกษา 10%
2.ภาคฤดูร้อน (3/2562) สนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ต 400 บาท/ คนให้นักศึกษา โดยให้สวส.จัดทำหน้าเว็บเพจ เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนี้ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านรอรายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป ขอบคุณคะ