ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ การเตรียมความพร้อมก่อนการออกสหกิจศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม ภายใต้โครงการ การเตรียมความพร้อมก่อนการออกสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร