ข่าวกิจกรรม

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ผ่านทางโปรแกรม ZOOM โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และอีกจำนวน 34 คณะวิชา

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมในงานด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานประกันคุณภาพทางการศึกษาระหว่างคณะวิชา อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกับนักศึกษาของแต่ละคณะวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระดับประเทศต่อไปอีกด้วย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีขอบเขตระยะเวลาของความร่วมมือ 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2570)

ที่มา : สาขาวิชาการจัดการ
ถ่ายภาพ : งานสื่อสารองค์การ
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพข่าวจาก มทร.ตะวันออก :
https://sites.google.com/rmutto.ac.th/mou-logistic/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81