ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านบริหารจัดการด้านธุรกิจ 1T1U

กิจกรรมที่ 3 ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านบริหารจัดการด้านธุรกิจ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมที่ 3 ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านบริหารจัดการด้านธุรกิจ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจข้อมูลทางการเงินและทางบัญชี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินธุรกิจด้านการวางแผนทางการเงินและการบัญชีเพื่อนำพาธุรกิจให้เจริญเติบโต และทันต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยภายในกิจกรรมได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อดังนี้ 1.การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการด้านธุรกิจ วิทยากรโดย ดร.สมศรี เวิ่นทอง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และคุณธัญญากาญจน์ โพธิ์พัฒน์ 2.การคำนวณต้นทุน คำนวณจุดคุ้มทุน และการคำนวนราคาขาย วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ และอาจารย์ภูริธร นิมิตภัทร อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 3.การจัดทำบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ จันทโชโต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา เห็นกลาง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 4.การวางแผนการตลาดและการวางแผนหาแหล่งทุน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล นาคทัด อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และคุณทะนงศักดิ์ ทรงสถาน วิทยากรพิเศษจากธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ชั้น 2 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
จัดโครงการ : งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ