ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ ”หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” โดยมี ดร.นัทธ์หทัย เครบส์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.บุษบา วิรินะสิริเวช ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี เหรัญญิกชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (ห้องสัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพข่าวเพิ่มเติม :  คลิกที่นี่