ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมสหกิจศึกษา

แจ้งนักศึกษาที่จะรออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

แจ้งนักศึกษาที่จะรออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันทีี 25 มิถุนายน 2561 – วันที่ 13 ตุลาคม 2561 (รวม 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา) ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 58 (4 ปี ปกติ) ให้ดำเนินการติดต่อสถานประกอกการที่นักศึกษาต้องการจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รายละเอียดขั้นตอนต่างๆตามเอกสารแนบมาพร้อมกันนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานสหกิจศึกษา โทร. 02 665 3555 ต่อ 2310