ข่าวกิจกรรม

โคงการ “การเพิ่มพูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม” ระยะที่ 2

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การเพิ่มพูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม” ระยะที่ 2 ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติรัตน์ ทองผาย ผู้จัดการโครงการ SUCCESS ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (สวทช.) คุณชเนตร แก้วเล็ก ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (สวทช.) คุณสุดชาย สิงห์มโน ผู้ก่อตั้ง Start up House Rayoung ,คุณธนัน รัตนโชติ ผู้ก่อตั้ง Plant:D และคุณธนาชัย ไหลศิริ ผู้ก่อตั้ง Thonglor แพล๊ตฟอร์มจิงช่างตัดผม ช่างเสริมสวยออนไลน์ และทีมงานจาก School of Change องค์กรบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการสร้างความเข้าใจและมีไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างธุรกิจเพื่อสังคมของนักศึกษาให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561 ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ