ข่าวกิจกรรม

โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ “เมี่ยงคำบัวหลวง”

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมโครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ “เมี่ยงคำบัวหลวง” ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” By GSB โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมศักยภาพของนักศึษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่าย การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร