ข่าวกิจกรรม

โครงการการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจ สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ กล่าวรายงาน ในโครงการการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจ สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในการสอบสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ และการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิมา วันเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมสอบสมรรถนะก่อนสำเร็จการศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ” อาจารย์ธิดารัตน์ นาคเกี้ยว อาจารย์สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ บรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา” คุณนพณรรจ์ เนตรสกูลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสอบสมรรถนะทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์” และคุณสุทธิพงษ์ คำแปง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ” ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ