ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (Online : Facebook Live)

งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (Online : Facebook Live)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (Online : Facebook Live) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดความเข้าใจ ทั้งในด้านการปฏิบัติตัว ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “ปฏิบัติงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ Covid-19 และประเด็นหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ไต่วัลย์, ดร.ธนภณ รัชตกุลพัฒน์, อาจารย์คัมภีร์ เนตรอัมพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ, อาจารย์พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และอาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ อีกทั้งนักศึกษาสหกิจศึกษาพบอาจารย์นิเทศตามสาขาวิชา ผ่าน Google meet และ Teams link ซึ่งมี 5 สาขาวิชาเข้าร่วมได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
จัดโครงการโดย : งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ