ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปวช.)

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย และการมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการสำนึกในความเป็นไทย อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ มีความรักใคร่กลมเกลียว สร้างความสามัคคี ความผูกพันซึ่งกันและกัน ไปจนถึงการนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ระหว่าง วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561 ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่