ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior (เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ)

หลักการและเหตุผล
ด้วยภาษีอากรมีความสำคัญต่อธุรกิจในทุก ๆ รายการค้าที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับภาษีอากรในแต่ละประเภทและนับวันความสลับซับซ้อนของกฎหมายภาษีอากรมีมากขึ้นในแต่ละองค์กรจำเป็นจะต้องมีบุคคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เพื่อทำงานด้านนี้ และในปัจจุบันนี้บุคคลากรที่ทำงานด้านนี้และมีความรู้จริงนั้นหาค่อนข้างยากซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่มีความรู้ความสามารถมักอาศัยจากประสบการณ์จากการทำงานจริงหลักสูตร Tax Junior เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษีอากรและประสบการณ์การทำงานเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือเข้ารับการฝึกงานตามหลักสูตรก่อนจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อมีพัฒนาการในการทำงานจริงได้ดีและรวดเร็วกว่าโดยการอบรมจะถ่ายทอดจากบุคคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้โดยตรงจากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เตรียมความพร้อมด้านความรู้ด้านภาษีอากรกับให้นักศึกษาที่กำลังจะฝึกงานตามหลักสูตรหรือเข้าสู่วิชาชีพ
2. เตรียมความพร้อมด้านทักษะการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรให้กับนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพ
3. เพื่อเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในทางปฏิบัติด้านภาษีอากรจากผู้มีประสบการณ์และจากกรณีศึกษาจริง
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและกลุ่มเป้าหมาย (จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม จำนวน 200 คนต่อรุ่น)
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบโอน ปี 2  สาขาวิชากรบัญชี
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี

โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior : คลิกที่นี่

RD Smart Tax (สำหรับดาวน์โหลดลง Smart Phone)

โปรแกรมสำหรับติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับจัดทำ Workshop กรอกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการยื่นแบบ ภงด.91 ผ่านคอมพิวเตอร์ ตามลิงค์นี้  https://epit.rd.go.th/EFILING/RegController?PRGID=R001T#
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Workshop กรอกแบบ ภ.ง.ด.3 & 53 ผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลใบแนบ แบบ  ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ให้โหลดแบบ .exe (ตามรุปที่แนบมาด้านล่าง)       –  ภ.ง.ด. 3   http://rdserver.rd.go.th/publish/progdownload.php?app=pnd3
    –  ภ.ง.ด. 53    http://rdserver.rd.go.th/publish/progdownload.php?app=pnd53

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 026653555 ต่อ 2341 (ประสานสาขาวิชาการบัญชี)