ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน (ระยะที่1)

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการศึกษาระบบ 4.0 ” โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมระบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนระนคร
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผู้จัดโครงการ : งานบุคากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร