ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประกันคุณภาพ (ระยะที่ 2) Online

งานการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประกันคุณภาพ (ระยะที่ 2) Online ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลมาพัฒนาให้เป็นระบบ ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นเรื่อง ชุนชนนักปฏิบัติ (Community of practices : CoP) เพื่อสกัดความรู้ออกมาเป็น Knowledge asset ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำ มีการติดตาม ประเมินผล จนกระทั่งต่อยอดเป็น CQI ส่งผลให้ตัวชี้วัดสำคัญของคณะบริหารธุรกิจดีขึ้นทั้งในด้านกระบวนการทำงาน การพัฒนาบุคลากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจาร์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน
ในการนี้ ยังได้มีการบรรยายพิเศษสำหรับสำหรับ Cop 1 (กลุ่มวิชาการ) และ Cop 2 (กลุ่มส่งเสริมพัฒนาวิชาการ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น คุณเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรยายในหัวข้อ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ดร.มณีภรณ์ ภูริพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรยายในหัวข้อ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนางานวิจัยในระดับนานาชาติ อาจารย์เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร บรรยายในหัวข้อ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับงานวิจัยและสังคม คุณดำรงศักดิ์ สัตบุตร Solutions Specialist บริษัท ลานนาคอม จํากัด บรรยายในหัวข้อ : การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และ Cop 3 (กลุ่มระบบงานสนับสนุน) โดยวิทยากรมากความสามารถ คุณปรเมศร์ อุดร สถาปนิก PM ARCHITECT STUDIO CO.,Ltd บรรยายในหัวข้อ : การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย Infographic

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้⏬
shorturl.at/bevG5