ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี นำนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 24 คน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม D-HALL ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรมทั้งหมด : คลิกที่นี่