ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional skills for new Business” ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2567 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professiomal skills for new Business” ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิถีการดำเนินธุรกิจยุคใหม่รวมถึงการสร้างสรรค์การออกแบบสร้างโมเดลธุรกิจ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมวำหรับการประกอบธุรกิจในอนาคตให้กับนักศึกษาผู้ข้าร่วมอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิเช่น คุณชยุต ปริญญษธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสุธารัตน์ จันทร์นุ่น ฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร ผู้ช่วยผู้จัดการงานส่งเสริมการเรียนรุ้ด้านการเงิน คุณปรเมษ บุญเศรษฐ และคุณปาริชาติ ฟุ้งลัดดา วิทยากรส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล และอาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Money for real life รู้เรื่องเงินก่อนทำงาน” , “แนะนำแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดมารวย” , “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” , “เงินทองต้องวางแผน” และ “กิจกรรมสันทนาการ” ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ จัดโดย สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ