ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประกันคุณภาพ (ระยะที่ 3) สายสนับสนุน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประกันคุณภาพ (ระยะที่ 3) กลุ่มระบบงานสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 งานการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประกันคุณภาพ (ระยะที่ 3) กลุ่มระบบงานสายสนับสนุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธี อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม หัวหน้างานการจัดการความรู้ (KM) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพี่อเป็นการเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับทิศทางของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาการเรียนการสอน และนำความความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ทั้งในด้านของการทำงาน หรือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในโครงการได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (Cop3) กลุ่มระบบงานสนับสนุน ในหัวข้อ “ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ” หัวข้อ “เทคนิคการเขียนเสนอโครงการอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” และ หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติที่ดีการเบิกจ่ายเงินพิชิตความสำเร็จตามระเบียบการเบิกจ่าย” และกิจกรรม Work shop โดยมี อาจารย์สุจินดา อิ่มเงิน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ คุณศิราณี รูปงาม ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานวางแผนและงบประมาณ คุณณฤสร วิชิต หัวหน้างานพัสดุ คุณมลิวรรณ ชัยฮะนิจ หัวหน้างานการเงิน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ