ข่าวกิจกรรม

โครงการบัณฑิตซึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการพัฒนางานวิจัยระดับดุษฏีบัณฑิตสู่นานาชาติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการพัฒนางานวิจัยระดับดุษฏีบัณฑิตสู่นานาชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานวิจัยและสามารถพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา (สัญจร) 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร