ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

พิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และกิจกรรมที่ 1

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยเพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ร่วมบูรณาการกับชุมชนเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเพื่อเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในชุมชนบางกรวย และชุมชนทั่วไป ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมที่ 1 การเสวนา ‘แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน’ โดยวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิเช่น อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม หัวหน้างานจัดการความรู้ (KM) อาจารย์ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อาจารย์ ดร.สมศรี เวิ่นทอง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คุณศิลป์ชัย อ้นอยู่ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อ.บางกรวย คุณประภาพร พิณประไพวงศ์ (คุณจู) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบางกรวยผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านการทำอาหาร คุณชคดี นนทสวัสดิ์ศรี ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน อ.บางกรวย  และคุณพิมพ์สิริ ทองอ่อน ปราชญ์ชุมชน สวนมะม่วงยายกล่ำ ร่วมเสวนาให้ความรู้แก่ชุมชน พร้อมลงพื้นที่ชมแหล่งวัตถุดิบ และสวนผลไม้อินทรีย์ ทุเรียนพันธุ์ดี บนพื้นดินนนท์ ณ สวนคุณแผ่นดิน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร