ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท จัดหางาน เด็กโลจิสติกส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนานักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กับอีกฝ่าย บริษัท จัดหางาน เด็กโลจิสติกส์ จำกัด โดย คุณสุนันทา ชาญสมาธิ กรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) และคุณปรเมษฐ์ รัตนพฤกษ์ ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ โดยพิธีลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการในการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ อีกทั้งเป็นการพัฒนาและผลิตกำลังคนให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการตลอดจนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อีกด้วย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่