ข่าวประชาสัมพันธ์

[งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา] ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศจากงานสวัสดิการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

ตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ด้านล่าง

  1. ทุนการศึกษาประเภท เรียนดี คลิกที่นี่
  2. ทุนการศึกษาประเภท ขาดแคลนทุนทรัพย์ คลิกที่นี่
  3. ทุนการศึกษาประเภท กิจกรรมดีเด่น คลิกที่นี่

หลักฐานเอกสารประกอบ

  1. สำเนาบัตรนักศึกษา                      รับรองสำเนาถูกต้อง    จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     รับรองสำเนาถูกต้อง    จำนวน 2 ชุด
  3. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารที่ตรงกับแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารที่บัญชีมีการเคลื่อนไหวให้เป็นปัจจุบัน    รับรองสำเนาถูกต้อง    จำนวน 2 ชุด
  4. สำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560   รับรองสำเนาถูกต้อง    จำนวน 2 ชุด

**หมายเหตุ**  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานเอกสารประกอบได้ที่งานสวัสดิการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ทางคณะฯ ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับทุนการศึกษา 

หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3555 ต่อ 2401 หรือ 2404