ข่าวกิจกรรม

อบรมขยายผล “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ม.ราชมงคลพระนคร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเปิดกิจกรรมการบรรยายอบรมขยายผล ของวิทยากรจิตอาสา 904 เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับ คณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 สำเร็จการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ดำเนินกิจกรรม โดยกองกิจการในพระองค์ฯ สำนักราชเลขานุการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ซึ่งได้กำหนดให้ชุดวิทยากร จิตอาสา 904 เดินทางไปอบรมความรู้ในเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นมา

เนื้อหาสำคัญ กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัติรย์ของไทย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ประเภทของการทำจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ความหมายของการทำจิตอาสา และการทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสา

ทั้งนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และดำรงอยู่ภายใต้ทศพิศราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงน้อมนำพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและพอเพียง มีความรักความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่พึ่งของสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง

“การอบรมในวันนี้ คณะวิทยากรจิตอาสา 904 จัดได้ดีมากค่ะ นักศึกษา มทร.พระนคร เกิดความตระหนักรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความปลื้มปีติบังเกิดจนมิอาจกลั้นน้ำตาได้ การจัดวางเนื้อหากับกลวิธีการพูดของคณะวิทยากร ทำได้ดีมากๆ จนอาจกล่าวได้ว่า…หากไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักให้ชาติบ้านเมืองแล้ว ประเทศไทยคงมิอาจธำรงความเป็นไทยอยู่ได้ นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จวบจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ล้วนมีคุณูปการต่อสยามประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการดีๆมากมาย แต่เยาวชนคนไทยอาจยังไม่ทราบ กิจกรรมในวันนี้ ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจและเกิดความซาบซึ้งมากยิ่งขึ้น …ปิดท้ายการบรรยาย เมื่อเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น เสียงเปล่งร้องของทุกคนในห้องประชุม จึงเป็นประจักษ์พยาน ที่แสดงถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทย อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย…” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร