ข่าวกิจกรรม

RMUTP Startup Thailand League 2023 ณ คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “RMUTP Startup Thailand League 2023” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และอาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ และช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณวีระยุทธ เชื้อไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “Idea Generation สร้างแรงบันดาลใจและค้นหาไอเดียธุรกิจ” หัวข้อ “Lean Canvas” ออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet วิทยากรโดย คุณอานนท์ บุณยประเวศ หัวข้อ “Pitching Tips” และ หัวข้อ “Pitching Practice” วิทยากรโดย คุณวินิจ ลิ้มเจริญ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ1 (R212) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร