ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • แบบฟอร์มสมัคร : คลิกที่นี่
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ จำนวน 3 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยบัตรดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ส่งหลักฐาน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • ใบเสร็จรับเงิน ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ฉบับจริงเท่านั้น
  • สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวน 3 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ถ้ามี

สามารถจัดเตรียมเอกสารและนำส่งได้ที่ งานวิชาทหาร และงานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

  • แบบที่ 1. จัดส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ถึง งานวิชาทหาร และงานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • แบบที่ 2. สามารถนำเอกสารมาฝาก รปภ. ที่ประตู 4 (ทางถนนพะราม5) จ่าหน้าซองถึง งานวิชาทหารและงานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 665 3555 ต่อ 2401 งานวิชาทหาร และงานพัฒนาวินัยฯ