คณะบริหารธุรกิจ

การฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.พระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และคุณจุลินทร์ รังสีสิงห์พิพัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ยังมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกำกับและดูแลความเรียบร้อย ในการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร และงานเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่