ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี (ที่มีเลขบัญชี) และชื่อบัญชีของนักศึกษา เพื่อขอรับเงินค่าจัดการศึกษาคืน

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาส่งสำเนาหน้าสมุดธนาคาร (หน้าที่มีเลขบัญชี) และชื่อบัญชีเป็นชื่อของนักศึกษา ได้ทุกธนาคาร เพื่อขอรับเงินค่าจัดการศึกษาคืน ของภาคการศึกษาที่ 1 / 2563  ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร 2 ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 หากพ้นกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับคืนค่าจัดการศึกษาคืน

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนขอรับเงินค่าจัดการศึกษาคืนผ่านระบบ

สอบถามเพิ่มเติม 256653555 ต่อ 2303