ข่าวกิจกรรม

การประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ โดยการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อแจ้งเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 การแนะนำอาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ และแจ้งหลักเกณฑ์และข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และเรื่องอื่นๆ ณ ห้อง R203 ชั้น 2 อาหารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พาณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ