ข่าวกิจกรรม

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference : AccEC 2023)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference : AccEC 2023) ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ โดย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์รณพร พิทักษ์มวลชน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)