ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ และแจ้งสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร

การแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ (ระบบบริการศึกษา) และการส่งเอกสาร ให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบริการนักศึกษา คลิกลงทะเบียนบัณฑิต และพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จากนั้นให้พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 เมษาน 2563  โดยให้นักศึกษาดำเนินส่งเอกสารตามขั้นตอนดังนี้

  1. ใบแจ้งสำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง)
  2. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 7 รูป (เขียนชื่อ-สกุล) หลังรูปถ่าย

หมายเหตุ : ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) มาที่ งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563  โดยไม่ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา ไม่ต้องตรวจสอบภาระผูกพันห้องสมุด ไม่ต้องตรวจชั่วโมงกิจกรรม

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300

 

📳ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณอรสุมา (พี่นัท)​ : 096-438-7249
คุณพัชรี (พี่ก้อย)​ : 061-596-5523
คุณศิราภรณ์ (พี่ปลาใหญ่) : 081-246-5452
คุณสุรัฐยา (พี่นะห์) : 090-658-8761
คุณเบญจภา (พี่ปลาเล็ก)​ : 085-172-9473